Οι Δραστηριότητες μας

Δραστηριότητες

ΔΗΜΟΣΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Η GDM Assets A.E. δραστηριοποιείται σε Έργα του Δημοσίου Τομέα στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • ΟΔΟΠΟΙΙΑ

  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

  • ΛΙΜΕΝΙΚΑ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η GDM Assets A.E. διεισδύει δυναμικά και στον Ιδιωτικό Τομέα με αγορά, αναπαλαίωση και αξιοποίηση χώρων επαγγελματικής στέγης και οικιστικής ανάπτυξης.

 

Τάξη Πτυχίου

Η «GDM Assets A.E.» κατέχει σήμερα 2ης τάξεως Πτυχίο του ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ, στις πιο κάτω κατηγορίες έργων:

Screenshot 2020-03-29 at 00.39.56.png

Πιστοποιήσεις

Η GDM Assets A.E. διαθέτει διεθνείς πιστοποιήσεις και εφαρμόζει τα παρακάτω συστήματα:

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015

  • Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 45001:2018

  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001:2015